Savivalda, komisijos ir darbo grupės
2024-03-27

Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ taryba

Tai yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir vietos bendruomenei.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai

Tarybą sudaro (lygiomis dalimis) tėvų (globėjų) atstovai, mokytojai ir bendruomenės atstovai.

Įstaigos tarybos pirmininkė: Eglė Pėtnyčienė – mokytojų atstovė (tel.: +370 37 731694).
 • Raimonda Giniūnienė - mokytojų atstovė, pirmininko pavaduotoja.
 • Giedrė Vasiliauskienė – bendruomenės atstovė, tarybos sekretorė.
 • Virginija Bušauskienė - mokytojų atstovė, tarybos narė.
 • Odeta Skyrmantė – bendruomenės atstovė, tarybos narė.
 • Dainora Legienė - bendruomenės atstovė, tarybos narė.
 • Jurga Čepulė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Ramunė Guogienė - tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Vilma Laurinavičiūtė - tėvų atstovė, tarybos narė.

Įstaigos tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką
 • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą
 • Pritaria lopšelio – darželio strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui
 • Teikia siūlymus dėl vaikų ugdymo, įstaigos darbo tobulinimo, prisideda formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio „Spindulėlis“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai

Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi mokytojai bei kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
 • Analizuoja ugdymo rezultatus.
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.
 • Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.

Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ darbo tarybą sudaro 3 nariai:

 • Darbo tarybos pirmininkas – Raimonda Giniūnienė
 • Sekretorius – Renata Alksnė
 • Narys – Daiva Gaigalienė

Darbo tarybos kontaktai:  el. paštas: spindulelis.darbotaryba@gmail.com


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS.pdf (0.17 MB)
Darbo tarybos reglamentas.pdf (0.82 MB)
Nuorodos