Elektroninis dienynas
2021-10-21

Nuo 2018 m. rugsėjo 01 d. Kauno lopšelis-darželis “Spindulėlis” vaikų lankomumo žymėjimui, ugdomosios veiklos planavimui, bendravimui su ugdytinių tėvais ir vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimui naudoja elektroninio dienyno sistemą “MŪSŲ DARŽELIS”.

www.musudarzelis.lt

Elektroniniame dienyne Jūs galite susipažinti su savo vaiko pasiekimų ir pažangos įvertinimu, bendrauti elektroniniu paštu su darželio pedagogais, administracija, kitais tėvais.

Jeigu Jums nepavyksta prisijungti prie elektroninio dienyno, kviečiame kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Kauno lopšelio-darželio „spindulėlis“ ugdytinių tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas.pdf (0.47 MB)
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu kauno lopšelyje-darželyje „spindulėlis“ tvarkos aprašas.pdf (0.48 MB)
Nuorodos