Ugdymo programos ir vaikų vertinimas
2022-08-29

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje daug dėmesio skiriama būsimo mokinio pasirengimui mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams.

Rengiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą siekta maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys įstaigoje diegiamas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA.pdf (0.54 MB)
Sveikatos programa 2019-2023.pdf (0.88 MB)
Atnaujinta lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa.pdf (0.36 MB)
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.pdf (8.28 MB)
Nuorodos