Renginiai ir projektai
2022-10-27

Dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte "Playing with water"

"Zuikučių" grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis Edita ir Aušra bei logopede Renata dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte "Playing with water". Šis projektas numato kiekvieną mėnesį veiklas, susijusias su vandeniu. Vaikai šį mėnesį ne tik nuotoliu susitiko su savo draugais iš Graikijos ir Italijos, bet atliko ir mėnesio darbelius - kūrė pasakojimą apie savo miesto didžiąsias upes, piešė kilimėlį vandens tematika kodavimo veiklai ir netgi sudalyvavo Europos programavimo savaitėje "EU code week - 2022". Šio mėnesio atlikta užduotimi labai džiaugiamės ir dalinamės su visais!

Nemunas and Neris.pdf (3.27 MB)

"Išmaniosios rudens gėrybės"

Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" kviečia dalyvauti tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių projekte "Išmaniosios rudens gėrybės". Prisijungti prie šio projekto taip pat galite ir eTwinning platformoje (prisijungimui eTwinning platformoje, naudokite EU login). Smagių atradimų ir kūrybinių idėjų!


SOCIALINIS - KŪRYBINIS PROJEKTAS „ŠEIMA – ŠEIMAI“

Projektas skirtas Tarptautinei šeimos dienai – gegužės 15 d. paminėti, akcentuojant šeimos svarbą vaiko gyvenime. Projektu siekiama stiprinti šeimos narių ryšį, įtraukiant tėvus į projektinę kūrybinę veiklą bei ugdyti vaikų socialinę ir meninę kompetencijas. Vaikai drauge su tėvais ir pedagogais gamintas atvirutes dovanojo savo draugams ir jų šeimoms. Tai suteikė vaikams daug džiaugsmo ir smagių akimirkų.


"Nupiešiu dainą Lietuvai"

Boružėlių ir Zuikučių gr. ugdytiniai Akvilė, Domas, Tėja ir Urtė dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų kūrybiniame muzikos ir dailės projekte "Nupiešiu dainą Lietuvai". Atlieka I.Šeduikienės dainą "Nupiešiu savo Lietuvą mažytę"


Projektas "Lietuvos mažųjų žaidynės"

Jau aštunti metai iš eilės Kauno l/d "Spindulėlis" dalyvauja Respublikiniame projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės" ir šie metai mums ne išimtis. Kadangi mūsų įstaigos ugdytiniai yra fiziškai aktyvūs ir motyvuoti judėti, todėl dalyvaujame įvairiuose sporto projektuose ir džiaugiamės pasiekimais. Trumpai apie "Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" projektą: Projektas vyksta vasario 1 - birželio 30 dienomis. Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai (RIUKKPA, LTOK). Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.  Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai. Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai (2016 m. gimimo) ir 2 pedagogai. Festivaliai vyks didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 


Projektas "Mes pažįstame formas, dydžius ir spalvas"

2022 m. sausio 17-28 d. lopšelyje darželyje vyko projektas "Mes pažįstame formas, dydžius ir spalvas". Pasaulyje kiekvienas žmogus susiduria su formomis, dydžiais ir spalvomis. Regimąjį suvokimą pradedame ugdyti jau nuo ikimokyklinio amžiaus. Todėl formų, dydžių ir spalvų pažinimas – neatsiejama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dalis. Siekiant įvairių gebėjimų vaikų aktyvaus įsitraukimo svarbu ugdyti kompetencijas įvairiose veiklose. Projektas skirtas pasiruošimui įtraukiajam ugdymui, siekiant pedagogų bendruomenės bendradarbiavimo, ugdant vaikų pažinimo, komunikavimo, sveikatos, socialinę bei meninę kompetencijas.  Vykdant įtraukųjį ugdymą kūrybinio proceso eigoje svarbus ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimas. Vaikai stebėdami aplinkoje esančias formas, dydžius, spalvas, jas aptarė grupių veiklose, specialiojo pedagogo, logopedo, meninio ugdymo užsiėmimų metu. Panaudodami įvairias medžiagas, priemones kūrė paveikslus, kuriuose atsispindėjo formos, dydžiai ir spalvos. Meninio ugdymo (kūno kultūra) mokytojai kartu su grupių mokytojais bei švietimo pagalbos specialistais organizavo sportines estafetes sporto salėse, panaudojant įvairių formų ir spalvų sporto inventorių.


„GERIDARBAI.LT“ FINANSAVIMO PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė projektą „Noriu pažinti pasaulį kitaip“ ir pateikė jį projektų finansavimo konkursui.

Projekto aktualumas. Iš 160 Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ ugdomų vaikų daugiau kaip 30 proc. turi specialiusoius poreikius. Vieni jų lanko specialiąsias, kiti integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiosiose grupėse daug vaikų, turinčių kompleksinę negalią, vaikų cerebrinį paralyžių. Labai sunkią negalią turintiems vaikams tinkamiausia ugdymo forma – sensorinė terapija. Reikalinga patalpa, skatinanti lytėjimo, regos, garso, kvapo ir judėjimo pojūčius bei intelektinės veiklos poreikį, kur neįgalūs vaikai turėtų galimybę lavinti motorinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau juos suvokti, lavinti kalbinę raišką. Per palankią aplinką skatinamas vaiko pasitikėjimas ir atsipalaidavimas. Kasdieniame vaikų gyvenime tokia aplinkos dalis ne tik skatintų visų pojūčių stimuliaciją, bet ir nuramintų, atpalaiduotų.

Grupės ar miegamojo kampelyje sukurti multisensorinę erdvę galėtų ir keletas priemonių: šviečiantys pluoštai, kurie užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją, pritraukia dėmesį, tinka vaikams su regėjimo sutrikimais; šviesos lenta; manipuliacijų sienelė; sensoriniai kilimėliai, kamuoliai, minkštos figūros; sensoriniai sėdmaišiai; muzikos ir šviesų įrenginys; aromaterapijos įrenginys; ergoterapijos priemonės. Tai ne tik praskaidrintų šių vaikų kasdienybę, bet ir ugdytų bei gydytų.

MOKYKLOS PAŽANGOS PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė Mokyklos pažangos finansavimo projektą ir pateikė jį vertinimui.

Pagrindinė mūsų projekto idėja – gerinti ugdymo kokybę modernizuojant ugdymo(si) aplinkas, akcentuojant vaikų sveikatos (fizinės ir psichinės) ugdymą, specialiųjų poreikių vaikų integraciją bei tėvų ir pedagogų mokymą.

Projekto tikslai:

 • Pedagogų tikslingas mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.
 • Tėvų mokymas ir konsultavimas.
 • Komandinio darbo dermė siekiant ugdymo kokybės, integracijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.
 • Ugdomųjų aplinkų tobulinimas, siekiant saugaus ir kūrybingo ugdymo bei pritaikymo specialiųjų poreikių vaikams.
INTERAKTYVIOS LENTOS ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė, kuri parengė interaktyvios lentos įsigijimo projektą. Projektas pristatytas „Kauno Tauro LIONS“ klubui su prašymu šį projektą finansuoti.

Interaktyvi lenta – patogi tradicinės baltos lentos, kompiuterinio projektoriaus ir pelės savybių kombinacija. Didžiausias šios lentos privalumas – informacijos vizualumas. Vaikams patinka piešti, rašyti, žaisti su lenta, žiūrėti vaizdus joje, vaikai geriau mato, kas parašyta lentoje, vaikus paprasčiau sudominti, jie gauna daugiau informacijos, lengviau supranta ugdymo medžiagą.

Interaktyvi lenta:

 • Didelė – specialiųjų poreikių turintys mokiniai dažnai susidomi spalvingais, dideliais vaizdais.
 • Pritaikoma – galima keisti, koreguoti parengtą medžiagą, kurti „realiu“ laiku.
 • Interaktyvi – funkcija  „paimk  ir  tempk“  specialiųjų  poreikių  mokiniams  suteikia  naujų galimybių valdyti kompiuterį.
 • Paprasta – nesudėtingas interaktyvios lentos valdymas.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) ypatumai:

üŠiandien švietimo strategai akcentuoja veiksmingesnį specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę atitinkančią neįprastus ypatingo vaiko poreikius.

üSpecialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės galima siekti išplečiant ugdytojo didaktinių metodų arsenalą, diegiant interaktyvias lentas į ugdymo(si) procesą.

TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

PASAKYK PASAULIUI LABAS“ – „SAY HELLO TO THE WORLD“

„Say Hello to the World“ ( http://www.sayhellototheworld.eu/en/) yra tarptautinis projektas, kuris jungia vaikų darželiuose ir mokyklose video tinklą, kur jie galėtų pamatyti vienas kitą gyvai ir sužinoti savo pirmuosius užsienio kalbos žodžius. Daug dėmesio skiriama mokymui apie įvairias kultūras, tradicijas ir gyvenseną. Vaikai gali parodyti vieni kitiems kaip jie žaidžia, kokias dainas jie dainuoja, kokioje aplinkoje jie gyvena, ką jie valgo, kokia kalba jie kalba ir tt.

Projekto tikslas yra skatinti vaikus mokytis per įvairius įdomius užsiėmimus, išlaisvinti juos nuo stereotipinio mąstymo, prietarų ir nepakantumo kitaip galvojantiems, užsieniečiams, asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, vyresnio amžiaus žmonėms ir tt. Tai prisidės prie geresnės gyvenimo kokybės, solidarumo ir pagarbos, ypač dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras ir prieinamas.

Kiekviena mokykla ir vaikų darželis, kurie dalyvauja „Say Hello to the World“ projekte ir sėkmingai įgyvendina programą, gauna garbingą titulą „Tolerantiškas darželis“, kuris leidžia vaikams, tėvams ir visai profesionalų komandai tuo labai didžiuotis. Mokyklos ir darželiai taip parodo, kad vaikai mokomi visų formų tolerancijos ir supratimo įvairovės. „Say Hello to the world“ projekto metu mes statome draugystės tiltus tarp visų žmonių, tautų, religijų ir pan.

Projektas lopšelio-darželio „Spindulėlis“ modernizavimas

Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis“ baigė įgyvendinti projektą ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ modernizavimas (toliau Projektas) pagal 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, projekto finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takučiu“

Kauno lopšelio – darželio „Spindulėlis“ pedagogai ir specialistai parengė sveikatos stiprinimo programą
„SVEIKATOS TAKUČIU“

Įvertinęs šią programą, Valstybinis aplinkos sveikatos centras prie LR Sveikatos ministerijos pripažino mūsų įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla.

Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ siekia būti ugdymo įstaiga, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų, turinčių judesio ir padėties bei kompleksinius sutrikimus, ugdymui(si), visapusiškam lavinimui(-si) ir sveikatos stiprinimui, kuriant saugią fizinę ir psichinę ugdymo(si) aplinką.
Programos tikslai:

 • Formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius;
 • Kurti saugią ir sveiką aplinką, užtikrinančią judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo ir pažinimo poreikius;
 • Siekti specialiųjų poreikių vaikų korekcinio darbo tęstinumo šeimoje.

Programos uždaviniai:

 • Pagilinti turimas ir suteikti naujų žinių apie žmogaus kūną, jo sandarą, sveikatos saugojimą, integruojant įstaigos ankstyvosios prevencijos programą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo/si veiklą;
 • Ugdyti vaikų sveiką gyvenseną, skatinant sportuoti, sveikai maitintis, atsispirti žalingiems įpročiams;
 • Į sveikatos ugdymo ir korekcinę veiklą įtraukti įstaigos bendruomenę, ugdytinių šeimas ir socialinius partnerius;
 • Tobulinti įstaigos pedagogų ir specialistų kvalifikaciją.

Ankstyvosios prevencijos programa

Kauno lopšelio – darželio „Spindulėlis“ ankstyvosios prevencijos programos turinys:

 • Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija (vaistai, buitinė chemija, tabakas, alkoholis)
 • Traumų  prevencija (saugus elgesys namuose, kieme, gatvėje, rasti daiktai)
 • Prievartos prevencija (nepažįstami žmonės, smurtas, patyčios, grasinimai)
 • Ligų prevencija (sveikatos saugojimas, kūno pažinimas, sveika mityba, fizinis aktyvumas)

Tikslas – suteikti vaikams žinių apie sveiką gyvenimo būdą, ugdyti įgūdžius, leidžiančius pažinti ir vengti rizikingų situacijų bei priimti teisingus sprendimus.

Nuorodos