PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

Vaikų priėmimas į Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai.

Centralizuoto priėmimo į Kauno darželius tvarka – atsisiųsti.

Priimant vaikus į lopšelį-darželį „Spindulėlis“ vadovaujamės „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno m. savivaldybės tarybos 2008-06-27 d. sprendimu Nr.T-331 (pakeista Kauno m. savivaldybės tarybos 2015-12-08 d. sprendimu Nr.T-682):

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą ir vaiko bei vieno iš tėvų gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste). Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus: neįgalumo lygio pažymą/ dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas/  pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą/ šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, Internetinėje svetainėje: http://darzeliai.kaunas.lt

Tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Formuojant grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Be eilės priimami vaikai, kurių brolis/sesuo lanko tą pačią įstaigą ir įvaikinti vaikai.

Prašymai priimami:

Pirmadienį:   8.00 – 16.00 val.
Antradienį:   8.00 – 16.00 val.
Trečiadienį:   8.00– 16.00 val.
Ketvirtadienį: 10.00 – 18.00 val.
Penktadienį:   8.00 – 15.00 val.

Informacija apie vaikų priėmimą ir priimamų vaikų sąrašus teikiama tel.: (8-37) 731694