INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

 

Įstaigos pavadinimas
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
Pareigos  Auklėtoja ( 0,59 et. nuo 2019 m. balandžio 1 d. )
Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ Kalniečių g. 245A. Kaunas
Reikalavimai
  • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.
  • būti išklausęs pirmos pagalbos ir privalomus higienos įgūdžių mokymus;
Funkcijos
°      organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

°       planuoti grupės ugdomąją veiklą;

°       kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;

°       ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

°      prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;

°      sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

°      teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;

°       inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

°      tiksliai ir savalaikiai vesti vaikų lankomumo žurnalus.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • CV
  • Prašymas (vietoje)
  • Išsilavinimo dokumentas
  • Asmens dokumentai
  • Pageidautini sveikatos dokumentai (Sveikatos pažymėjimas/knygelė)

CV siųsti el. paštu: Spindulelis_kaunas@hotmail.com

 

 

Dokumentų priėmimo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ Kalniečių g. 245A Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Direktorė Dalia Sinkevičienė 8 37 731694
Dokumentų priėmimo terminas
2019.03.13 -2019.03.29