INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

 Kauno miesto savivaldybė 2020 m. sausio 21 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vadovo pareigoms eiti. Atranka 2020 m. balandžio 24 dieną. Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje  http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai/

 

SLAUGOS SPECIALISTAS:

Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Pareigos: Slaugos specialistas (darbo krūvis- 0, 50 et.)

Darbo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Kalniečių g. 245a, Kaunas

Reikalavimai: Galiojanti bendrosios praktikos licencija pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, sveikatos priežiūros specialisto spaudas.

Funkcijos: Teikti kokybiškas slaugos paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Darbo užmokestis: Mėnesinis atlyginimas nuo 500 eurų neatskaičius mokesčių.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • prašymas,
  • Galiojantis asmens tapatybė dokumentas,
  • Išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai,
  • gyvenimo aprašymas.

Dokumentų priėmimo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:  Tel.: (8-37) 73 16 94

el.p. spindulelis_kaunas@hotmail.com

Dokumentų priėmimo terminas: 2020-08-21 d.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS:

Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (darbo krūvis- 1 et.)

Darbo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Kalniečių g. 245 a

Reikalavimai:
•turite aukštąjį (ar aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų) išsilavinimą ugdymo mokslų srityje ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo (pedagogo) kvalifikaciją;
•turite teisę dirbti mokytoju (atitinkate Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus);
•gebate savarankiškai planuoti darbo laiką ir veiklą;
•žinote vaiko vystymosi poreikius, žaidimo aspektus, kūrybiškai ugdote vaikus, taikant įvairius ugdymo metodus ir būdus;
•turite puikius bendravimo įgūdžius su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
•sklandžiai kalbate ir rašote lietuvių kalba;
•gebate naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (kompiuteriu, projektoriumi ir kt.);
•gebate vykdyti asmenines užduotis bei dirbti komandoje.

 

Funkcijos: – organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą;
– kurti grupės ugdymo aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo (si) procese;
– rengti projektus, individualias ugdymo ir edukacines programas;
– sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir apie pasiekimus informuoti vaikų atstovus (pagal įstatymą);
– teikti informaciją ir pagal kompetenciją konsultuoti vaikų atstovus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) klausimais (pagal įstatymą);
– sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.)
– inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, veiklose, projektuose;
– taikyti informacines ir komunikacines technologijas savo tiesioginiame darbe.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,96-5,15, vyresnysis mokytojas 5,43-5,72, mokytojas metodininkas 5,93-6,23, mokytojas ekspertas- 6,74-7,0.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • Prašymas;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija

Dokumentų priėmimo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8-37) 73 16 94,

el.p. spindulelis_kaunas@hotmail.com

Dokumentų priėmimo terminas: 2020-08-21 d.