Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
2013 m.vidutinis darbo užmokestis 2014 m.I ketvirčio darbo užmokestis
1. Direktorė 3580 3580
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2730 2536
3. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 1500 1830
4. Vyr. buhalteris 2415 2300
5. Raštvedė 830 830
6. Auklėtoja (pagal kategoriją) 2170 1970
7. Pagalbos mokiniui/ vaikui specialistai (logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas, psichologas, meninio ugdymo pedagogas, kūno kultūros pedagogas, metodininkas organizatorius, pagal kategoriją) 2280 1955
8. Sveikatos pagalbos darbuotojai (masažuotojai, dietistė, fizinės medicinos ir reabiltacijos slaugytoja, vyr. slaugytoja) 1240 1240
9. Aptarnaujantis personalas 1010 1100