Kauno lopšelis – darželis „SPINDULĖLIS“

Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų.

Lopšelyje-darželyje įsteigtos 165 vaikų vietos grupėse. Yra 10 grupių:

  • 3 specialiosios grupės vaikams, turintiems didelių/labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • 1 lopšelio grupė;
  • 4 ikimokyklinio ugdymo grupės;
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Ugdomoji kalba – lietuvių.

Lopšelyje-darželyje pagalbą teikia kvalifikuotų pedagogų ir specialistų komanda: grupių auklėtojos, specialieji pedagogai, logopedai, socialinis pedagogas, psichologas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojai, muzikos mokytojas ir meno (dailės) mokytojas.

Lopšelio-darželio grupių darbo laikas:

Lopšelio „Drugelių“ grupė:                     7.30-18.00 val. (10,5 val.)

„Meškučių“ grupė:                                    7.00-19.00 val. (12 val.)

„Voveraičių“ grupė:                                  7.30-18.00 val. (10,5 val.)

„Nykštukų“ grupė:                                    7.30-18.00 val. (10,5 val.)

„Saulutės“ grupė:                                       7.30-18.00 val. (10,5 val.)

Priešmokyklinė „Zuikučių“ grupė:          7.30-18.00 val. (10,5 val.)

Priešmokyklinė „Boružėlių“ grupė:         7.00-19.00 val. (12 val.)

Specialioji „Ančiukų“ grupė:                    7.00-19.00 val. (12 val.)

Specialioji „Kačiukų“ grupė:                    7.30-18.00 val. (10,5 val.)

Specialioji „Viščiukų“ grupė:                   7.30-18.00 val. (10,5 val.)

VAIKŲ PRIĖMIMAS:

Į Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“ vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008-06-27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“.

Į specialiąsias grupes priimami vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (nustato Pedagoginė psichologinė tarnyba).

Kauno lopšelio-darželio „SPINDULĖLIS“

VIZIJA

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – įstaiga, ugdanti vaikus atsižvelgiant į kiekvieno įgimtas galimybes ir poreikius, kurioje vaikai, pedagogai ir tėvai – lygiaverčiai partneriai.

MISIJA

Institucija, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, stiprinanti vaikų sveikatą ir sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus.

VERTYBĖS

Atsakomybė, pagarba, profesionalumas

 FILOSOFIJA

„Tik iš tikrųjų gerbdamas vaiko idėjas, jausmus bei patirtį kaip tikrus, teisingus ir įmanomus,gali užtikrinti, kad jie į kitus žvelgs su tokia pačia pagarba ir tolerancija“

(Teresa Graham Brett)