Sudaryta darbo grupė parengė Mokyklos pažangos finansavimo projektą ir pateikė jį vertinimui.

Pagrindinė mūsų projekto idėja – gerinti ugdymo kokybę modernizuojant ugdymo(si) aplinkas, akcentuojant vaikų sveikatos (fizinės ir psichinės) ugdymą, specialiųjų poreikių vaikų integraciją bei tėvų ir pedagogų mokymą.

Projekto tikslai:

üPedagogų tikslingas mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

üTėvų mokymas ir konsultavimas.

üKomandinio darbo dermė siekiant ugdymo kokybės, integracijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

üUgdomųjų aplinkų tobulinimas, siekiant saugaus ir kūrybingo ugdymo bei pritaikymo specialiųjų poreikių vaikams.